برگزاری یازدهمیـــن دوره ی نمایشگــاه نوپژوهان

یازدهمیــن دوره ی نمایشگاه نوپژوهان با غرفــه هایی از مقاطــع دبستان و دبیرستان و با حضور اولیای محتــرم برگزار شد...