​​​​کارهای دستی علاوه بر مهارت افزایی، خلاقیت و آفرینش را در دانش آموزان تقویت می کند...

بعضی بازی ها، جدای از کار فکری و کار بدنی، تربیت به همراه دارد؛ شیوه زندگی است...

​نشاط در مدرسه از معلّم ها شروع می شود. اردوها، مسابقاتِ ورزشی، برگزاریِ جشن ها و مراسمِ مختلف...
شادابی که جریان یافت، آموزش هم اتّفاق می افتد.

​​​داستانِ مدرسه ی زندگی

​نمازخانه و حسینیه، جای وصل شدن به خدا و اهل بیت (ع)... لامپ که به برق وصل نباشد روشن نمی شود. نمازخانه و حسینیه، جای وصل شدن است...

کلاس های علوم و پژوهش. کتاب درسی یک طرف، زنگ های پژوهش و فناوری و آزمایش یک طرف. که نتیجه اش می شود نمایشگاه نوپژوهان...

تحصیل، تهذیب، ورزش