پيــروي از ابراهيـــم (ع) در تربيــت يعني شكستــن بت، يعني هم بُت ها را بشكن؛ هم بگذار متعلــم خود نتيجــه بگيــرد كه بُــت ناتوان است، بت شكستنــي است. يعنـــي بين متربيانــت باش و با آن ها برو، با آن ها برگـــرد، با آن ها بفهــم، آخرش هم نـــگو خورشيد نپرستيـــد؛ بگو من خاموش شونـــدگان، افول كننـــدگان را دوســـت ندارم.
تربيــت ابراهيمـــي(ع) يعني يك روزه نتيجـــه نمي گيري، بايد صبــر كني اما اگر نتيجـــه گرفتي، آن ها كه حرفـــت را فهميدنـــد خوب مي فهمند و ديگر به ستاره پرستي بر نمي گردنـــد. ابراهيم وار كه درس دادي يك شاگــــردت مي شود لوط، وشاگردانــــت خود، پيامبراننــــد. ابراهيــــم وار كه شدي، وسط بيابان شبه جزيره هــم كه بروي، خانـــه ات مي شـــود بيت الله، و الي الابد سبك زندگي ات مي شود سنـــت، مي شــــود حج...​​​​​​​

​داستـــانِ مدرســـه ی زنـــــــدگی

تهران، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان سنجابـی ، خیابان میرفرشــی، کوچه آزاده، پلاک 2

شماره تماس: 22766576 (021)