پيــروي از ابراهيـــم (ع) در تربيــت يعني شكستــن بت، يعني هم بُت ها را بشكن؛ هم بگذار متعلــم خود نتيجــه بگيــرد كه بُــت ناتوان است، بت شكستنــي است. يعنـــي بين متربيانــت باش و با آن ها برو، با آن ها برگـــرد، با آن ها بفهــم، آخرش هم نـــگو خورشيد نپرستيـــد؛ بگو من خاموش شونـــدگان، افول كننـــدگان را دوســـت ندارم.
تربيــت ابراهيمـــي(ع) يعني يك روزه نتيجـــه نمي گيري، بايد صبــر كني اما اگر نتيجـــه گرفتي، آن ها كه حرفـت را فهميدنـــد خوب مي فهمند و ديگر به ستاره پرستي بَرنمي گردنـــد. ابراهيم وار كه درس دادي يك شاگــــردت مي شود لوط، وشاگردانــــت خود، پيامبراننــد. ابراهيـم وار كه شدي، وسط بيابان شبه جزيره هــم كه بروي، خانـه ات مي شـــود بيت الله، و الي الابد سبك زندگي ات مي شود سنـــت، مي شــــود حج...​​​​​​​

​داستـــانِ مدرســـه ی زنـــــــدگی

چنین نسلی لازم داریم: بایستی ایمان، سواد، غیرت، شجاعت و خودباوری، انگیزه‌ی کافی و توان جسمی و فکریِ حرکت داشته باشد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین «اَعِرِ اللهَ جُمجُمَتَک»؛ زندگی و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیّت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی؛ معنای انقلابی این است.
​​​​​​​(امام خامنه ای - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ )

تربیـــت جوان مؤمــــــن انقلابـــی

حـــقِ صُحبَــــــــــــت

مـــرگ خیلــی آسان می‌تــــواند الان به ســــراغ من بیایــــد، اما مــــن تا می‌توانــــم زندگی کنــــم نبایــــــد به پیشــــواز مرگ بروم. البتــــــــه اگر یک وقتــی ناچار با مرگ روبــــــرو شدم - که می‌شوم - مهـــم نیســت، مهـــم این است که زندگـــی یا مرگ من چه اثـــری در زندگی دیگران داشتـــــــــه باشد...
- از کتاب ماهی سیاهِ کوچولو

تهران، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان سنجابـی ، خیابان میرفرشــی، کوچه آزاده، پلاک 2

شماره تماس: 22766576 (021)