​تقدیم به همه ی مادرانِ مهربان این سرزمیـــــن...

تربیت نســــل جوان انقلابی و نُخبه...

​​​گزارش تصویــری فعالیــــت های دبیرستــــان

​​​​کارهای دستــی علاوه بر مهارت افزایی، خلاقیـــت و آفرینـش را در دانـــش آموزان تقویـــت می کند...

بعضـــی بازی ها، جدای از کار فکـــــری و کار بدنــــی، تربیــــــت به همراه دارد؛ شیـــــوه ی زندگی است...

​نشاط در مدرســـه از معلّــم ها شــروع می شود. اردوها، مسابقاتِ ورزشـــی، برگزاریِ جشـــن ها و مراســمِ مختلف...
شادابــــی که جریان یافــــت، آموزش هم اتّفاق می افتـــد.

​​​داستـــانِ مدرســـــــه ی زنــــدگــــی

​نمازخانــــه و حسینیـــه، جای وصـــل شدن به خـــــدا و اهل بیت (ع)... لامــپ که به برق وصل نباشـــد روشــــن نمی شـــود. نمازخانــه و حسینیــه، جای وصل شدن است...

کلاس های علوم و پژوهــش. کتاب درسی یک طـــرف، زنــــگ های پژوهــش و فناوری و آزمایــش یک طـــرف. که نتیجــــه اش می شــود نمایشـــگاه نوپــــژوهان...

تحصیــــل، تهذیـــــــــب، ورزش

گزارش تصویـــــــری فعالیت های دبستــــــان