کلاس های مجــازی دبستانــی ها و دبیرستانــی ها

با توجه به تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا، کلاس های مجازی دبستانی ها و دبیرستانی ها مطابـق برنامه های کلاسی و آموزشی برگزار می شود.