برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان

برگزاری کلاس های مهارتی سفالگری و کار با چوب...

برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، زبان انگلیسی و ادبیات کهــن...

برنامه ی اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت در اردوگاه شهید باهنــر برگزار شد...