برگزاری دومیــن هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان

برگزاری کلاس های آموزشی، زبان انگلیسـی، کار با چوب و سفالگری...

اردوی تفریــحی آب بازی و فوتبال در اردوگاه شهید باهنــر...