برگازاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستــان

انتخابات شورای دانش آموزی بالاخره بعد از چند روز تبلیــغات توسط کاندیداها و ارائـــه ی برنامه ها، برگزار شد و آقایان خنجری (دوازدهم)، ارجمندخواه (دوازدهم)، کنی (دوازدهم) و صفاری (دهــم) برای شورای دانش آموزی متوسطه ی دوم و آقای جهانی (نهم)، فرهنگی(هشتم)، سیاری(نهم) و فتحی نیا (هفتم) برای شورای دانش آموزی متوسطه ی اول انتخاب شدند...