برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان

برگزاری کلاس مهارت سوادرسانه ای...

برگزاری کلاس مهارتی و هنری کاشی شکستــه...

برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، علوم آزمایشگاه، فیزیک و ادبیات کهــن...

برگزاری برنامه اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت؛ زیارت امام‌زاده صالح و چالش بازی اتاق فرار...