برگزاری دومیـن هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان

برگزاری کلاس های مهارتی آشپزی و کاشی شکستـه...

برگزاری اردوی بازدیــد از موزه ی عبــرت...