بازدیــد از کاخ سعدآبــاد...

دانش آموزان دبیرستــان به مناسب ایادم دهـه‌ی فجـر، از کاخ سعدآباد بازدیـــد کردنــد...