برگزاری اردوی جهـــادی 1401

اردوی جهادی بچه های دوره ی اول دبیرستان و دوره ی دوم دبیرستان در شهرستان ورامین با همکاری موسسه خیریه پدر مهربان بقیع برگزار شد...

فعالیت های انجام شده در این اردوی جهادی شامل سفیدکاری و گچ کاری دیوار ساختمان خیریه، برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت اعیاد شعبانیه، پخش ارزاق تهیه شده در مناطق محروم اطراف شهرستان ورامین و تفکیک و دسته بندی البسه ی فرستاده شده به موسســه...