برگزاری افطاری فارغ التحصیــلان - فروردیــن 1402

برگزاری مراســم افطاری با حضور فارغ التحصیــلان و معلمیــن قدیمی مجتمع پیام امام(ره)...

بانـی این مراسم، دانش آموزان پایــه ی یازدهــم و پایــه ی دوازدهــم بودنــد...