برگزاری افطاری پدرها و پسـرها - دوره ی اول دبـیرســتان - فروردیــن 1402

افطاری بچه های دوره ی اول دبیرستان، با حضور پدرها برگزار شد و در کنار ضیافــت افطاری، برنامــه های تفریحــی برقرار گردیــد...