اردوی دبستانــی ها - اردوگاه شهیــد باهنــر...

آخرین اردوی برون مدرســه ایِ دبستانــی ها در اردوگاه شهیــد باهنر برگزار شد...