جشــــن الفبای کلاس اولی ها

جشن الفبای بچه های اول دبستان با حضور معلم کلاس اول جناب آقای باقری برگزار شد...