برگزاری امتحانات پایان تــرم دوم

برگزاری امتحانات پایان ترم دوم دانش آموزان دوره ی اول و دوره ی دوم دبیرستان...