برگزاری هفته ی چهــارم و پنجـــم پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستــان

برگزاری هفته ی چهارم و پنجم پایگاه تابستانی ولایت دبیرستان... 

کلاس کاشی کاری، کلاس مهات بقا، کلاس سواد رسانه ای و کلاس های آموزشــی...