جلسه اولیا و مربیــان مجتمع فرهنگــی آموزشــی پیام امام (ره)

جلســه اولیا و مربیان مجتمــع فرهنگی آموزشی پیام امام برگزارشــد...

جناب آقای تقی مولا برنامــه ی کلاس های زبان ترمیک دبستان و دوره اول دبیرستان را شــرح دادند... جناب آقای میریان موســس مجتمع سخنرانــی فرمودند و جناب آقای دکتر میرسعیــدی انتخابات اولیا و مربیان را برگزار کردنــد...