انتخابات شورای دانش آموزی دبیرســتان

گزارش تصــوری برگزاری انتخابات شورای دانــش آموزی دبیرستان پیام امام (ره)...