اردوی یکروزه قـم و جمکران

بچه های دوره اول و دوره دوم دبیرستان، در اردوی زیارتی - تفریحی یکروزه قم و جمکران شرکت کردنــد...