برگزاری امتحانات نوبـــت اول

امتحانات نوبـت اول دبیرستان پیام امام(ره) از تاریــخ 1 دی ماه به مدت 23 روز برگزار شــد...