اردوی جهادی

اردوی جهادی
دانش آموزان دوره اول دبیرستان پیام امام بعد از جمــع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی، به شهرک مدرس در اطراف ورامین رفته و با همراهی موسسه خیریه پدر مهربان بقیـع به انجام فعالیــت های جهادی پرداختنـد...
ادامه مطلب