دورهمی پدرها و پسرها بچه های دبیرستان

پدرها و پسرهای مقطع دبیرستان در کنار هم به انجام فعالیت های ورزشی پرداختند...