جلسه اولیا و مربیــان مجتمع فرهنگــی آموزشــی پیام امام (ره)

جلسه اولیا و مربیــان مجتمع فرهنگــی آموزشــی پیام امام (ره)
جلســه اولیا و مربیان مجتمــع فرهنگی آموزشی پیام امام برگزارشــد... جناب آقای تقی مولا برنامــه ی کلاس های زبان ترمیک دبستان و دوره اول دبیرستان را شــرح دادند... جناب آقای میریان موســس مجتمع سخنرانــی فرمودند و جناب آقای دکتر میرسعیــدی انتخابات اولیا و مربیان را برگزار کردنــد...
ادامه مطلب