اختتامیــه‌ی پایگاه تابستــانی ولایت دبیرستـــان...

اختتامیــه‌ی پایگاه تابستــانی ولایت دبیرستـــان...
اردوی آخرین هفته ی پایگاه تابستانــی ولایت برگزار شد... برنامه ی اختتامیــه پایگاه تابستانــی شامل والیبال ساحلــی، استخــر، نمایش تنهاتـر از مسیــح و شب‌خوابی در مدرســه و فوتســال بود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شــد...
ادامه مطلب